Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i SIMORA objavili su Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Predmet poziva je pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte (u nastavku teksta: Projektna dokumentacija), utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava Europske unije.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III.  skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

Prihvatljivi su projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata čiji su nositelji prihvatljivi podnositelji zahtjeva ili pravne osobe čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji zahtjeva i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a obuhvaćaju ulaganja u:

 • komunalnu infrastrukturu: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare),
 • socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog  obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

Osnovni preduvjeti prihvatljivosti projektnog prijedloga su usklađenost s propisanom važećom prostorno – planskom dokumentacijom područja na kojem se traži sufinanciranje i u cijelosti riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak pripreme projektne i tehničke dokumentacije i tehničkih elaborata,
 • trošak izrade idejnog projekte i ishođenje lokacijske dozvole,
 • trošak izrade glavnog projekta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojarski i ostali elaborati koji su regulirani zakonskim i drugim propisima, a prethode izradi glavnog projekta),
 • trošak ishođenje građevinske dozvole, troškove za sve zakonom propisane doprinose i plaćanja osim doprinosa jedinicama lokalne samouprave,
 • trošak izrade izvedbenog projekta,
 • trošak izrade elaborata i/ili studije procjene utjecaja na okoliš, prethodne i/ili glavne ocjene prihvatljivosti, odnosno zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš/prirodu,
 • druge opravdane troškove povezane s pripremom projekta.

Najviši udjel Ministarstva u sufinanciranju Projektne dokumentacije određuje se prema indeksu razvijenosti područja za koja se dodjeljuju sredstva u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) i iznosi:

 • 95% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja I. skupine jedinica lokalne samouprave,
 • 90% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja II. skupine jedinica lokalne samouprave,
 • 85% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja III. skupine jedinica lokalne samouprave.

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po podnositelju iznosi:

 • 1.000.000,00 kuna (slovima:jedanmilijunkunainulalipa) s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica lokalne samouprave,
 • 2.000.000,00 kuna (slovima:dvamilijunkunainulalipa) s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica područne (regionalne) samouprave.

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 100.000,00 kuna.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica lokalne samouprave može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje Projektne dokumentacije.

Ukoliko je podnositelj zahtjeva jedinica područne (regionalne) samouprave može podnijeti najviše četiri zahtjeva za sufinanciranje Projektne dokumentacije.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Categories: Natječaji

0 thoughts on “Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Natječaji

Natječaj za dodjelu financijske podrške Zračne luke Dubrovnik

Zračna luka Dubrovnik d.o.o. raspisala je Natječaj za dodjelu financijske podrške za 2018. u svrhu dodjele financijske podrške organizacijama civilnog društva, ustanovama te pojedincima, koji se bave pozitivnim radom od općeg društvenog značaja za provedbu Read more…

Natječaji

Konkurentnost turističkog gospodarstva 2018.

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva. Prijave temeljem Javnog poziva zaprimaju se do 20. ožujka 2018. godine. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih Read more…

Natječaji

HEP-ov natječaj za donacije u 2018.

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 1. ožujka 2018. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2018. godini. Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja: Mladi Read more…