Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020., otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga na temu „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“.

Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje / hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 114.000.000,00 HRK. Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
najniži iznos 350.000,00 kuna
najviši iznos 20.000.000,00 kuna.

Maksimalni stupanj sufinanciranja prihvatljivih troškova projekta iz bespovratnih sredstava EFRR-a prema veličini poduzeća i kategorijama aktivnosti  je kako slijedi:


Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.  Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti
1. Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
– Izrada Prijavnih Obrazaca (A i/ili B dio) i ostale dokumentacije projektnog prijedloga;
– Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija sukladno pravilima za neobveznike javne nabave;
– Izrada ostale projektno-tehničke dokumentacije koja obuhvaća, između ostalog, glavni projekt koji uključuje proračun ušteda, odnosno glavni projekt sa svim propisanim proračunima i prilozima te s dokazima o ostvarenim uštedama sukladno prihvatljivim aktivnostima;
– provedba energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15) (izuzev za prijavitelje koji su velika poduzeća6)
2. Aktivnosti energetske obnove
U sklopu provedbe aktivnosti energetske obnove prihvatljive su sljedeće podaktivnosti:
– Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;
– Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada;
Nastavno na provedbu podaktivnosti i mjera iz ove točke uputa prihvatljiva je i aktivnost demontaže i zbrinjavanja opreme.
Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
Prihvatljive mjere:
1. Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona (sukladno normi IEC 60034-30);
2. Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
3. Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
4. Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;
5. Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
6. Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;
7. Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici;
8. Revitalizacija električnih instalacija – učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464);
9. Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije;
10. Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa u skladu s ovim Pozivom;
11. Postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite:
• Kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15),
• Trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne menergije);
12. Postavljanje novih sustava za proizvodnju:
• Električne energije iz energije:
– sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),
– vjetra,
– biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu
– geotermalne energije;
• Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa:
– toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), sa mili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin,
– kotlovima na čvrstu biomasu, uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%),
– dizalicama topline minimalno energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, a sukladno normi EN14511-2), GWP ≤ 2150,
– geotermalnim izmjenjivačima topline.
Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada
Prihvatljive mjere:
1. Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija;
2. Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja;
1. Zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE;
2. Zamjena sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom;
3. Zamjena sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom;
4. Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom;
5. Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe korištenja zgrade;
6. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;
7. Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode.
Upravljanje projektom obuhvaća prihvatljive aktivnosti za provedbu projekta:
– upravljanje aktivnostima projekta;
– administracija i tehnička koordinacija;
– financijsko upravljanje;
– izvještavanje;
– nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon
– promidžba i vidljivost u skladu s Uputama za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.;
– ostale aktivnosti u svezi s upravljanjem i administracijom projekta.

Projekti se moraju provoditi u prihvatljivom zemljopisnom području, odnosno u Republici Hrvatskoj.

Ovaj se Poziv vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 17. siječnja 2018. godine, a dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenog 2017. godine. 

Više informacija o pozivu, te natječajnu dokumentaciju, možete pronaći ovdje.

Categories: Natječaji

0 thoughts on “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Natječaji

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

U sklopu  operativnog programa ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina)’, Europski fond za regionalni razvoj raspisao je otvoreni poziv na temu ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora Read more…

Natječaji

Dodjela financijske potpore članovima LAG-a za 2018. godinu

Temeljem odluke Skupštine „Lokalne akcijske grupe Zrinska gora-Turopolje“ od 13.02.2018. godine, Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ raspisala je Natječaj „Dodjela financijske potpore članovima LAG-a“ za 2018. godinu. Cilj natječaja: podrška članovima LAG-a za podizanje kvalitete Read more…

Natječaji

Natječaj za dodjelu donacija Hrvatske lutrije za u 2018. godini

Hrvatska Lutrija d.o.o. raspisala je Natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini u ukupnom iznosu od 450.000 kn. Programska područja u okviru kojih se dodjeljuju donacije: 1. Humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava 2. Zaštita Read more…