Chose your language

Poslovna zona

 • Poslovna zona
 • Petrinja
 • Poslovne zone

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Mošćenica - Poljana

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Mošćenica - Poljana

Grad Petrinja objavio je Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Mošćenica-Poljana, a tekst javnog natječaja prenosimo u cijelosti sa službene stranice Grada Petrinje. Natječaj traje 15 dana od dana objave, odnosno od 23. veljače 2016. godine dana objave u Večernjem listu. 

 

grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 944-01/15-01/01

URBROJ: 2176/06-02-16-12

Petrinja, 19.02.2016. godine                                                

Na temelju članka 49. stavka 4. točke 7. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13 i 52/14) i članka 3. i 7. Odluke o  prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Mošćenica – Poljana ("Službeni vjesnik", broj 06/15), uz odgovarajuću primjenu odredbi Odluke o stjecanju, upravljanju, korištenju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 33/10, 06/15 i 32/15) objavljuje se

      JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Mošćenica – Poljana

 

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje u Poduzetničkoj zoni Mošćenica - Poljana, kako slijedi: 

1.1.      građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

            označeno kao zk.č.br. 1013/13 (n.i. k.č.br. 843/13) pašnjak Poljana, površine 4127 m2,

upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 82.540,00 kn 

1.2.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

označeno kao zk.č.br. 1013/12 (n.i. k.č.br. 843/12) pašnjak Poljana, površine 1743 m2

upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 34.860,00 kn,

1.3.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

označeno kao zk.č.br. 1013/11 (n.i. k.č.br. 843/11) pašnjak Poljana, površine 1788 m2,

upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 35.760,00 kn,

1.4.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

            označeno kao zk.č.br. 1013/9 (n.i. k.č.br. 843/9) pašnjak Poljana, površine 1955 m2,

            upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 39.100,00 kn,

1.5.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

            označeno kao zk.č.br. 1013/8 (n.i. k.č.br. 843/8) pašnjak Poljana, površine 2222 m2,

            upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 44.440,00 kn,

1.6.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

            označeno kao zk.č.br. 1013/7 (n.i. k.č.br. 843/7) pašnjak Poljana, površine 2351 m2,

            upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 47.020,00 kn,

1.7.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

            označeno kao zk.č.br. 1013/6 (n.i. k.č.br. 843/6) pašnjak Poljana, površine 1662 m2,

upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 33.240,00 kn,

1.8.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

      označeno kao zk.č.br. 1013/4 (n.i. k.č.br. 843/4) pašnjak Poljana, površine 1504 m2,

      upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 30.080,00 kn,

1.9.     građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

      označeno kao zk.č.br. 1013/3 (n.i. k.č.br. 843/3) pašnjak Poljana, površine 1653 m2,

      upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

      Početna prodajna cijena: 33.060,00 kn,

1.10.        građevinsko zemljište gospodarske namjene (poslovna – pretežito uslužna K 1),

     označeno kao zk.č.br. 1013/14 (n.i. k.č.br. 843/14) pašnjak Poljana, površine 5449 m2,

      upisano u zk.ul.br. 1079, k.o. Mošćenica,

Početna prodajna cijena: 108.980,00 kn.

 

Urbanističko - tehnički uvjeti izgradnje propisani su Detaljnim planom uređenja Poslovne zone Mošćenica – Poljana ("Službeni vjesnik", broj 22/07 i 27/11).

2. Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

3. Ponuditelji u pisanoj ponudi moraju navesti:

- naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja, sjedište, odnosno adresu, OIB i broj telefona,

- broj (IBAN) žiro - računa,

- oznaku nekretnine za koju se predaje ponuda za kupnju,

- ponuđenu cijenu za nekretninu (brojkama i slovima).

    Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti:

a)      presliku rješenja o registraciji,

b)      presliku domovnice ili dokaz da je ponuditelj državljanin članice Europske unije,

c)      dokazouplatijamčevine (potvrđena kopija virmana),

d)     dokaz o nepostojanju dugovanja prema Gradu Petrinji po bilo kojoj osnovi,

e)      izjavu ponuditelja da je upoznat s odredbama Odluke o  prodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Mošćenica – Poljana i uvjetima ovog Javnog natječaja,

f)       poslovni plan provođenja investicije na nekretnini (nekretninama) za koje se predaje ponuda za kupnju koji obvezno mora sadržavati sljedeće:

- opis planiranog poslovanja u Poduzetničkoj zoni,

- strukturu i dinamiku ulaganja,

- broj, dinamiku i strukturu novozaposlenih radnika.

4. Jamčevina u visini10%od početne prodajne cijene nekretnine uplaćuje se prije isteka roka za podnošenje pisanih ponuda za natječaj na žiro - račun Grada Petrinje u HPB d.d., IBAN: HR8223900011832800009, pozivom na broj: 24 7889 - OIB.

Jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

5. Nekretnine u Poduzetničkoj zoni prodaju se u viđenom stanju, neuređene sa djelomično izgrađenom (makadamskom) pristupnom cestom do granice nekretnina uz mogućnost priključenja nekretnina na komunalnu infrastrukturu, energetsku infrastrukturu i infrastrukturu namijenjenu za telekomunikacije.

6. Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos za kupnju nekretnine u odnosu na početnu cijenu, uz ispunjenje svih drugih uvjeta traženih javnim natječajem. Ponude ispod utvrđene početne cijene neće se razmatrati. U slučaju jednakih ponuda izbor najpovoljnije ponude izvršit će se usmenim nadmetanjem između ponuditelja s jednakim ponudama, izuzev ako ponuditelj kupuje više povezanih nekretnina u sklopu kojih se nalazi spomenuta nekretnina kada taj ponuditelj ima prednost kupnje.

7. Kupac nekretnine na području Poduzetničke zone dužan je započeti radove na izgradnji planiranih objekata na kupljenoj nekretnini najkasnije u roku od jedne godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Ako kupac nekretnine na području Poduzetničke zone ne započne radove na izgradnji planiranih objekata na kupljenoj nekretnini u roku od jedne godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, Grad Petrinja ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji nekretnine, bez bilo kakve odgovornosti za eventualnu štetu takvom kupcu, uz zadržavanje prava prvokupa na prodanoj nekretnini.

8. Grad Petrinja zadržava pravo prvokupa kupljene nekretnine za slučaj njezina otuđenja od strane kupca u razdoblju od pet (5) godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

9. Gradonačelnik Grada Petrinje će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o prodaji nekretnine u roku od 30 dana od dana kada je najpovoljniji ponuditelj primio odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora uplatiti na žiro - račun Grada Petrinje cjelokupni iznos kupovne cijene nekretnine.

Smatra se da je ponuditelj čija je ponuda prihvaćena, a koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine u propisanom roku, odnosno ne uplati kupovnu cijenu, odustao od svoje ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

10. Kupac nekretnine dužan je platiti porez na promet nekretnina i sve troškove vezane za uknjižbu prava vlasništva.

11. Ponuditelju koji nije uspio u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

12. Pisane ponude za kupnju nekretnina u Poduzetničkoj zoni dostavljaju se Gradu Petrinji u roku od petnaest (15) dana, računajući od prvog sljedećeg dana nakon objave u dnevnom tisku.

Ponude za natječaj sa traženom dokumentacijom predaju se neposredno u Pisarnici Gradske uprave Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2 - prizemlje ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: GRAD PETRINJA, Ivana Gundulića 2, 44 250 Petrinja s naznakom "PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U PZ MOŠĆENICA - POLJANA – NE OTVARAJ".

13.  Ponude dostavljene nakon isteka roka, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude, neće se razmatrati.

14. Javno otvaranje ponuda za kupnju nekretnine održat će se 17. ožujka 2016. godine u 12 sati u Maloj vijećnici Grada Petrinje, Ul. I. Gundulića 2. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

15. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

16. Najpovoljniji ponuditelj je onaj čiju ponudu Grad Petrinja utvrdi kao najpovoljniju.

Grad Petrinja zadržava pravo odbijanja pojedinačnih i svih ponuda, bez navođenja razloga i bez odgovornosti bilo kojem od ponuditelja, uz povrat uplaćene jamčevine.

17. Ponuditelji mogu izvršiti uvid u natječajnu dokumentaciju i stanje nekretnina koje se izlažu prodaji u roku za podnošenje ponuda (uz prethodnu najavu), radnim danom, u Gradskoj upravi - soba broj 23 (tel. 044/515-220).

 

                                                                                             

                                                                                    G R A D O N A Č E L N I K

                                                                                        Darinko DUMBOVIĆ

 

LIINK na natječaj: http://www.petrinja.hr/natjecaji/2173-javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnina-u-poduzetnickoj-zoni-moscenica-poljana-od-19-2-2016 

 

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na Rukometnom igralištu

 1. Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, unutarnji prostor 57,42m² i terasa 30m² ukupne površine 87,42 m² na adresi u Petrinji, Ul. A.M. Reljkovića, tijekom trajanja sezone klizanja na klizalištu koje će biti postavljeno na Rukometnom igralištu.
 2. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 6.12.2015. do 31.01.2016, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod sljedećim uvjetima:
    Zakupnik je dužan objekt imati otvoren svaki dan u periodu trajanja zakupa
   Radno vrijeme ugostiteljskog objekta traje od 10,00-23,00h
    Ugostitelj je dužan omogućiti posjetiteljima kupovinu toplih napitaka, kuhanog vina te iznošenje napitaka izvan prostora (coffee to go i dr.)
    Ugostitelj u prostoru treba osigurati sve potrebno za obavljanje djelatnosti (šank, stolove, stolice i dr.)
 3. Poslovne zone Petrinja d.o.o će zakupniku predati poslovni prostor u viđenom stanju, koje se utvrđuje u ugovoru o zakupu. Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik u koji se unose podaci o stanju poslovnog prostora. Pregled poslovnog prostora moguće je obaviti u razdoblju od 5 dana nakon objave javnog poziva, uz prethodnu najavu i dogovor s predstavnicima Poslovnih zona Petrinja d.o.o (podaci za dogovor o pregledu poslovnog prostora nalaze se u natječajnoj dokumentaciji).
 4. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta javnog natječaja i natječajne dokumentacije, sadrži i najviši iznos zakupnine. Mjesečna zakupnina ne može biti niža od 45,00kn/m² unutarnjeg dijela poslovnog prostora i 15,00 kn/m² terasa, ukupno 3.033,90 kn, uvećano za iznos PDV-a u što je uključen iznos potrošnje vode i grijanja.
  Zakupnik je dužan Poslovnim zonama Petrinja d.o.o podmiriti troškove utrošene električne energije za vrijeme korištenja prostora prema potrošnji prikazanoj na kontrolnom brojilu.
 5. U nekretnini opisanoj ovim natječajem može obavljati isključivo ugostiteljska djelatnost. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju propisane uvjete javnog natječaja, uključivo i zakonske uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
 6. Ponuda mora sadržavati popunjeni propisani obrazac koji se nalazi u prilogu ovoga javnog natječaja. Uz popunjeni obvezni obrazac Zakupnik mora dostaviti:
  potvrdu Porezne  uprave o statusu dugovanja
  -  potvrdu da su ispunjene sve obveze prema Gradu Petrinji
 7. Zakupniku će Poslovne zone Petrinja d.o.o  poslovni prostor predati u posjed nakon obostranog potpisa ugovora o zakupu poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i o tome sastaviti zapisnik.
 8. Ponudeseprikupljaju 5 danaoddanaobjaveovogjavnognatječaja, zaključnodosrijede, 3.12.2015. u 13,00h. O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 3 dana od dana zatvaranja natječaja.
 9. Ponude se podnose osobno na adresu: Poslovne zone Petrinja d.o.o.,  Trg dr. Franje Tuđmana 10/2, s naznakom «za natječaj – zakup poslovnog prostora « ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
  Ponude koje se podnose osobno trebaju biti zatvorene u omotnici (kuverta), u dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresa prijavitelja uz napomenu: «za javni natječaj – zakup poslovnog prostora «
  Ponude koje se podnose elektroničkim putem trebaju biti u word ili pdf formatu skenirane, kao i popratna dokumentacija.

U Petrinji, 27.11.2015.

                                                                                                  Poslovne zone Petrinja d.o.o.

                                                                                                 Katarina Ivančić, direktorica

Files:
Izmjena javnog poziva HOT
Date Srijeda, 02 Prosinac 2015 10:20 File Size 563.16 KB Download 693 Download

javni poziv HOT
Date Petak, 27 Studeni 2015 13:48 File Size 1.05 MB Download 724 Download

ponudbeni list HOT
Date Petak, 27 Studeni 2015 13:49 File Size 556 KB Download 631 Download

Dobrodošli na stranice Poslovnih zona Petrinja!

Poštovani, 

dobrodošli na nove stranice Poslovnih zona Petrinja. Ove stranice kreirane su kako biste bili informirani o svim novostima vezanim uz Poduzetničku zonu Mošćenica-Poljana te radovima na istoj. 

Na ovim stranicama možete pronaći sve informacije bitne za potencijalne investitore. Za sva dodatna pitanja obratite nam se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vaše Poslovne zone Petrinja

 

Počela izgradnja trafostanice u Poduzetničkoj zoni

U utorak, 3. studenog 2015. godine u poduzetničkoj zoni Moćenica-Poljana počela je izgradnja prve trafostanice LUG 3, za što su osigurana sredstva kroz natječaj Ministarstva gospodarstva koje je za projekt izgradnje trafostanice s priključnim kablovima u iznosu od 400 tisuća kuna, dok je iz proračuna Grada Petrinje izdvojeno 360 tisuća kuna.

trf2

Obilazeći radove gradonačelnik Grada Petrinje Darinko Dumbović naglasio je kako se na natječaj za kupnju zemljišta u toj zoni već javilo nekoliko ponuditelja, među kojima je i tvrtka Furnir Palavra koja je kupila 35 tisuća kvadratnih metara zemljišta na kojem će investirati 10 milijuna eura i u planu je zapošljavanje stotinjak ljudi.
„Ovdje bi se radio jedan od najboljih furnira na svijetu. Grad može, i to je obećano, da ćemo napraviti takav sporazum da po svakom radnom mjestu sufinanciramo tisuću kuna, što znači kako ćemo uložiti 1,2 milijuna kuna u ta radna mjesta. I to radno mjesto će biti dobra garancija u budućnosti kako bi zajedničkim radom pokazali kako i na koji način možemo stvoriti bolju budućnost građanima", rekao je gradonačelnik Dumbović te dodao je kako ponuda tvrtke Furnir Palavra još mora biti prihvaćena na Gradskom vijeću.

Gradonačelnik je uvjeren kako sada Grad započinje s jednim novim ciklusom, a to je stvaranje radnih mjesta. Troškovnička vrijednost projekta poslovne zone Mošćenica – Poljana iznosi 26 milijuna kuna, a do sada je Grad Petrinja u projektnu dokumentaciju uložio oko 750 tisuća kuna. Grad je također financirao izgradnju nužne prometnice za što je izdvojeno 120 tisuća kuna.

IzvorGrad Petrinja