Chose your language

Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje donijelo je Odluku o osnivanju Poduzetničke zone Mošćenica-Poljana na sjednici održanoj 3. prosinca 2004. godine. 

NAMJENA ZONE

GOSPODARSKA PROIZVODNA NAMJENA

Pretežito industrijska namjena (I1) predviđa smještaj manjih prerađivačkih i proizvodnih (industrijskih) pogona, servisa, većih prodajnih i sličnih prostora i građavina, skladišnih prostora, garaža i sl.

Zanatska djelatnost (I2) predviđa smještaj zanatskih proizvodnih pogona, servisa, prodajnih i sličnih prostora i građevina, komunalnih građevina, skladišnih prostora, garaža i sl. koje sve zbog prostornih i drugih ograničenja ne mogu biti smještene u okviru građevinskih područja naselja.

GOSPODARSKA POSLOVNA NAMJENA

Pretežito uslužna namjena (K1) predviđa da se grade poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, komunalno-servisni i prateći skladišni prostori. Poslovni prostori s bučnim i potencijalno opasnim djelatnostima mogu se graditi samo ukoliko tehnološko rješenje, veličina čestice i njen položaj u naselju to omogućavaju, što je investitor dužan dokazati. Na površinama gospodarske namjene mogu se graditi građevine i za druge sadržaje kao što su uredski prostori, istraživački centri i škole vezane za gospodarske djelatnosti poslovne građevine (uslužne, trgovačke i komunalno-servisne), tehnološki parkovi i poduzetničko poslovni centri, trgovački centri, specijalizirane prodavaonice, izložbeno prodajni saloni i slično, prodavaonice artikala svakodnevne potrošnje, ugostiteljske građevine i građevine za zabavu, komunalne građevine i uređaji te prometne građevine, benzinske postaje i javne garaže, građevine i površine za sport i rekreaciju te rasadnici. 

OPREMLJENOST ZONE

Prometna infrastruktura

Izgradnja uređenih pristupnih prometnica i uređenih prometnica unutar zone. Predviđeno je uređenje parkirališta sa 32 parkirna mjesta na posebnoj parceli.

Komunalna infrastruktura

Novoizgrađena vodovodna mreža služit će za sanitarnu i protupožarnu potrošnju. Na području obuhvata plana predviđa se razdjelni sustav odvodnje fekalnih i oborinskih voda.

Energetska infrastruktura

Trenutno se na području poduzetničke zone gradi trafostanica za čiju su izgradnju dobivena sredstva Ministarstva gospodarstva. Izrađeni su glavni projekti za izgradnju tri samostalne trafostanice za opskrbu zone od čega je jedna u izgradnji.  U projektu su definirani i javna rasvjeta i električni priključci.

Telekomunikacije

Izgradnja planirane telekomunikacijske infrastrukture raditi će se u suglasju s pravilima tehničke struke, te obvezatno na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije. Cijelo područje predjela DPU-a priključit će se na telekomunikacijsku mrežu grada Petrinje na način kako to uvjetuje Hrvatski Telekom.

Plinovodna mreža

Na spomenutom području izgraditi će se niskotlačni plinovod koji će se preko planirane plinsko-redukcijske stanice spojiti na trasu lokalnog niskotlačnog plinovoda.