GOSPODARSKA PROIZVODNA NAMJENA

Pretežito industrijska namjena (I1) predviđa smještaj manjih prerađivačkih i proizvodnih (industrijskih) pogona, servisa, većih prodajnih i sličnih prostora i građavina, skladišnih prostora, garaža i sl. Zanatska djelatnost (I2) predviđa smještaj zanatskih proizvodnih pogona, servisa, prodajnih i sličnih prostora i građevina, komunalnih građevina, skladišnih prostora, garaža i sl. koje sve zbog prostornih i drugih ograničenja ne mogu biti smještene u okviru građevinskih područja naselja.

GOSPODARSKA POSLOVNA NAMJENA

Pretežito uslužna namjena (K1) predviđa da se grade poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, komunalno-servisni i prateći skladišni prostori. Poslovni prostori s bučnim i potencijalno opasnim djelatnostima mogu se graditi samo ukoliko tehnološko rješenje, veličina čestice i njen položaj u naselju to omogućavaju, što je investitor dužan dokazati. Na površinama gospodarske namjene mogu se graditi građevine i za druge sadržaje kao što su uredski prostori, istraživački centri i škole vezane za gospodarske djelatnosti poslovne građevine (uslužne, trgovačke i komunalno-servisne), tehnološki parkovi i poduzetničko poslovni centri, trgovački centri, specijalizirane prodavaonice, izložbeno prodajni saloni i slično, prodavaonice artikala svakodnevne potrošnje, ugostiteljske građevine i građevine za zabavu, komunalne građevine i uređaji te prometne građevine, benzinske postaje i javne garaže, građevine i površine za sport i rekreaciju te rasadnici.