Prometna infrastruktura

Izgradnja uređenih pristupnih prometnica i uređenih prometnica unutar zone. Predviđeno je uređenje parkirališta sa 32 parkirna mjesta na posebnoj parceli.

Komunalna infrastruktura

Novoizgrađena vodovodna mreža služit će za sanitarnu i protupožarnu potrošnju. Na području obuhvata plana predviđa se razdjelni sustav odvodnje fekalnih i oborinskih voda.

Energetska infrastruktura

Trenutno se na području poduzetničke zone gradi trafostanica za čiju su izgradnju dobivena sredstva Ministarstva gospodarstva. Izrađeni su glavni projekti za izgradnju tri samostalne trafostanice za opskrbu zone od čega je jedna u izgradnji.  U projektu su definirani i javna rasvjeta i električni priključci.

Telekomunikacije

Izgradnja planirane telekomunikacijske infrastrukture raditi će se u suglasju s pravilima tehničke struke, te obvezatno na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije. Cijelo područje predjela DPU-a priključit će se na telekomunikacijsku mrežu grada Petrinje na način kako to uvjetuje Hrvatski Telekom.

Plinovodna mreža

Na spomenutom području izgraditi će se niskotlačni plinovod koji će se preko planirane plinsko-redukcijske stanice spojiti na trasu lokalnog niskotlačnog plinovoda.